PO KL dz. 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej"

27.12.10
Projekt szkoleniowy "Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej" (projekt)

W grudniu b.r. Agencja Rozwoju Gdyni złożyła do rozpatrzenia nowy projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dz. 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej" - "Partnerstwo Lokalne na rzecz Ekonomii Społecznej".
 
Celem projektu "Partnerstwo Lokalne na rzecz Ekonomii Społecznej" będzie kompleksowe wsparcie organizacji i instytucji otoczenia Ekonomii Społecznej oraz osób działających w tym obszarze poprzez stworzenie Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej.

 

Działania w ramach projektu zakładają szereg szkoleń z następującej tematyki:

  • metodyka badań społecznych i diagnozowanie problemów
  • podstawy ekonomii społecznej - teoria i praktyka  (umocowanie prawne, uwarunkowania społeczne i ekonomiczne)
  • budowanie Partnerstwa Lokalnego - tworzenie sieci współdziałania
  • budowanie, organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
  • sposoby pozyskiwania kapitałów na tworzenie i działalność podmiotów ekonomii społecznej
  • zarządzanie projektami (wybór projektów, przygotowanie projektu, realizacja i rozliczanie projektu).

 

Projekt ten ma przełożyć się na walkę z najczęściej ponoszonymi przez podmioty ekonomii społecznej problemami, a mianowicie:
- brak wykwalifikowanej kadry, w tym wolontariuszy, zorientowanej na realizację działań w obszarze ekonomii społecznej, słabość instytucjonalna organizacji pozarządowych
- brak koordynacji i współpracy NGO zarówno między sobą jak i z jednostkami samorządu terytorialnego
- niedostateczna współpraca i komunikacja z instytucjami zajmującymi się działaniami w zakresie ekonomii społecznej
- brak instytucjonalnego wsparcia działań NGO ze strony jednostek samorządu terytorialnego
- brak mechanizmów ułatwiających podejmowanie działań przez NGO w obszarze ekonomii społecznej.