10.12.10
Nowe projekty unijne złożone przez Agencję: wystawa "Wszyscy jesteśmy emigrantami" oraz "Klub Aktywnej Mamy"

Na przestrzeni ostatniego tygodnia Agencja Rozwoju Gdyni złożyła 2 projekty unijne:

  • Pierwszy w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet "Wspieranie działań muzealnych" ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Projekt dotyczy organizacji wystawy pt. "Wszyscy jesteśmy emigrantami" w ramach Muzeum Emigracji w Gdyni. Poszczególne części wystawy będą prezentowały i eksponowały drogę emigrantów, od podjęcia decyzji o opuszczeniu stron rodzinnych, emocje związane z momentem opuszczenia kraju (Dworzec Morski!), samą podróż statkiem do „ziemi wymarzonej”, po przyjazd do nowego miejsca życia i pracy, drugiej ojczyzny. Bez wątpienia ta część wystawy będzie stanowić jej silny kontrapunkt, swoiste clue – powiązane silnie z genius loci Dworca Morskiego. Idea programowa wystawy, jej otwartość to jednak przede wszystkim przedstawienie i relacje z życia codziennego Polonii na całym świecie (EMMI LAND - prezentacja wybranych skupisk Polonii), w kontekście określonych momentów historii, aspektów geograficznych i społecznych, w tym procesów asymilacji, stopniowego przystosowywania się Polonii do różnic kulturowych (obyczaje, kalendarz świąt, specyficzne sporty, kuchnia, lokalny folklor), a zarazem sposobów radzenia sobie z tęsknotą, nostalgią do kraju (zachowanie większości polskich tradycji, odwiedzanie kraju transatlantykami, w tym Stefanem Batorym czy liniami LOT, czytanie prasy polskiej oraz polonijnej).
  • Drugi projekt pt. "Klub Aktywnej Mamy - lokalny ośrodek integracji, aktywizacji społeczno-zawodowej i samopomocy" został złożony w ramach poddziałania 7.2.1 POKL "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w woj. łódzkim. Projekt dotyczy wsparcia 50 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka lub samotnie wychowują co najmniej 1 dziecko w wieku do 18 r.ż. w zakresie szkoleń z metodyki aktywnego poszukiwania pracy, metod autoprezentacji, w tym umiejętności przygotowania CV, listu intencyjnego, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, zasad komunikacji, elementów prawa pracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, organizacji działań samopomocowych, opieki na dzieckiem. Wsparcie będzie obejmowało również doradztwo i poradnictwo prowadzone przez psychologów i psychoterapeutów w zakresie rozpoznania i zdefiniowania przez uczestniczki swoich słabych i mocnych stron oraz posiadanego potencjału, wzmocnienie samooceny, zbudowanie motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i aktywnego poszukiwania pracy, budowanie więzi interpersonalnych przez uczestniczki grupy. W/w narzędzia będą służyły aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet.