29.07.15
Agencja Rozwoju Gdyni łączy się z Forum Kultury Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Zarząd FORUM KULTURY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zawiadamia, że z dniem 28 lipca 2015 r. Spółka przejęła w całości  Agencję Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) al. Zwycięstwa 96/98 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323812, NIP 586 223 12 14. Do połączenia Spółek doszło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego.

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Forum Kultury Sp. z o.o. został podwyższony do kwoty 6.947.000 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy)zł. Nowo utworzone udziały zostały objęte w całości przez dotychczasowego Wspólnika Spółki Przejmującej – Gminę Miasta Gdyni.

Prezesem i jednocześnie jedynym członkiem Zarządu Spółki, po połączeniu jest Markos Pagudis.

Od dnia połączenia Spółek,  Forum Kultury Sp. z o.o. stała się stroną wszelkich umów w miejsce Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. Dokumenty, w szczególności rozliczeniowe, winny być wystawiane na Spółkę Przejmującą tj: Forum Kultury Sp. z o.o. Gdynia (81-372), ul. Armii Krajowej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000343845, NIP 586 224 27 78.

Podkreślam, że Forum Kultury Sp. z o.o. przejmuje wszelkie zobowiązania Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.  w zakresie realizacji umów. Zespoły obu Spółek dołożyły starań, aby wskazane przekształcenie nastąpiło w możliwie płynny sposób, w tym jak najmniej dotkliwy dla Państwa.

Przyjmuję, że powyższa informacja o połączeniu Spółek, jest wystarczająca dla uznania, iż stroną łączących umów będących w trakcie realizacji jest, począwszy od 28 lipca 2015 r., Forum Kultury Sp. z o.o. Jeśli konieczne są dalsze informacje, prosimy o kontakt ze Spółką Przejmującą. Korespondencję należy kierować na adres:

Forum Kultury Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 24

81-372 Gdynia

Tel: (58) 781-83-30

Zmianie uległo także miejsce - lokalizacja biura zespołu projektowego, zarządzającego dotychczasowymi projektami Agencji Rozwoju Gdyni, z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, na Plac Grunwaldzki 2, w budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego (wejście od strony ulicy Wybickiego).

- po lewej stronie wizualizacje budynku Szkoły Filmowej proj. ArchDeco.